С Окръжен съд
МОЛЯН
 Бързи 
Връзки
Ok
Окръжен съд - Смолян
Компетентност
Структура
Банкови сметки
Контакти
Доклади и декларации
Съдебни актове
Правила за публикуването на съдебните актове
Постановени съдебни актове
Централен уеб базиран интерфейс за публ. на съд. актове
Електронни услуги
Електронен портал
Насрочени дела
Новини
Информационен бюлетин
Обявления за публична продан
Частни съд. изпълнители
Държавни съд. изпълнители
Обяви
Профил на купувача
Вещи лица
Административен съд - гр. Смолян
Районен съд - гр. Девин
Районен съд - гр. Златоград
Районен съд - гр. Мадан
Районен съд - гр. Смолян
Районен съд - гр. Чепеларе
 Съдебни актове    Електронни услуги  
 Електронни услуги

1. Справки по дела:
1.1. Съдебни актове - съдебните актове,  постановени от Окръжен съд - Смолян, се публикуват на основание чл. 64 от Закона за съдебната власт, при спазване на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация в хронологичен ред - година, месец, дата.
1.2. В секцията "Търсене на дело" е нужно да уточните тип (характер) на делото, година на образуване на делото и поредния номер на делото.
1.3. В секцията "График на заседанията" може да проверите календара на насрочените заседания за текущия месец.
Важно: За отменените заседания има допълнителен символ "1" след номер на делото.

2. Изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес от Окръжен съд - Смолян.
Всички лица, заявили, че желаят получаване на съобщения и призовки по електронен път ще бъдат уведомявани за настоящите Правила, за удостоверяването на което ще разписват Приложение №1, а то ще бъде прикрепяно в делото.

3. Предоставяне на информация по протоколи от съдебни заседания и заключения на вещи лица чрез електронен пощенски адрес.
Страните и техните пълномощници (адвокати) подават еднократно писмено искане по образец Приложение 1 в деловодството на Окръжен съд - Смолян, което се прилага към папката по делото върху контролния лист.
Искания по електронна поща и по телефон се допускат. Същите се отразяват в Приложение 1, като за тях се изисква потвърждаващ отговор.

гр. Смолян, бул. България 16, тел.: 0301/ 62812, 60401, факс: 0301/62302  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР