С Окръжен съд
МОЛЯН
 Бързи 
Връзки
Ok
Окръжен съд - Смолян
Компетентност
Структура
Банкови сметки
Контакти
Доклади и декларации
Съдебни актове
Правила за публикуването на съдебните актове
Постановени съдебни актове
Централен уеб базиран интерфейс за публ. на съд. актове
Електронни услуги
Електронен портал
Насрочени дела
Новини
Информационен бюлетин
Обявления за публична продан
Частни съд. изпълнители
Държавни съд. изпълнители
Обяви
Профил на купувача
Вещи лица
Административен съд - гр. Смолян
Районен съд - гр. Девин
Районен съд - гр. Златоград
Районен съд - гр. Мадан
Районен съд - гр. Смолян
Районен съд - гр. Чепеларе
 Съдебни актове    Правила за публикуването на съдебните актове  
 Правила

П Р А В И Л А

за публикуването на съдебните актове в интернет страницата

в сила от 01.11.2009г.

 

 

Глава първа

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. С тези правила се определя организацията на публикуването на съдебните актове след постановяването им на интернет страницата на Окръжен съд гр. Смолян.

Чл. 2. При публикуването на съдебните актове на интернет страницата на Окръжен съд гр. Смолян се спазват изискванията на чл. 64. от Закона за съдебната власт, Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.

 

Глава втора

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АКТОВЕТЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ

 

Чл. 3. Публикуването на диспозитива на присъдата да става незабавно след обявяването й, а мотивите към нея - след изготвянето им.

Чл. 4. Публикуват се всички съдебни актове на правораздаване и онези, които слагат край или препятстват по-нататъшното развитие на производството.

Чл. 5. Да не се публикуват съдебни актове, постановени по охранителни, частни граждански и частни наказателни производства, с изключение на тези, които слагат край или препятстват по-нататъшното развитие на производството /например определение по чл. 243 и чл. 244 от НПК - се публикуват/.

Чл. 6. При публикуване на съдебните актове да се обезличават имена, ЕГН и адреси на физическите лица, участници в процеса, както и други упоменати в съдебните актове (например при граници на: ). Съгласно чл. 56 от ТЗ едноличен търговец е физическо лице.

Чл. 7. Мотивите на актовете, които се отнасят до търговците и клоновете на чуждестранни търговци да се публикуват след конкретна преценка от съдията-докладчик или друг съдия, респ. Заместник на административния ръководител да дава становище с оглед спазването на нормите в Раздел IV на ТЗ за опазване на  търговската тайна и търговския престиж.

Чл. 8.  Публикуват се без мотиви съдебни актове, попадащи в хипотезата на чл. 64, ал. 2 от ЗСВ: Актовете по дела, които засягат гражданския или здравния статус на лицата, се публикуват без мотивите им (по СК; по Закона за защита срещу домашното насилие; по Закона за защита срещу дискриминацията; по Закона за закрила на детето;), като в публикувания диспозитив се обезличават ЕГН на физическите лица, техните имена и адреси.

Чл. 9.  Актовете по дела за осиновявания не се публикуват.

Чл. 10.  В интернет страницата на Окръжен съд се публикуват и се съхраняват постановените от текущата година актове, както и тези от предходната. При наличие на достатъчно дисково пространство да не снемат данните.

Глава трета

 

ЗАЧИСТВАНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА АКТОВЕТЕ

 

Чл. 11.  Постановените актове в АСУД  на следващия работен ден автоматично със зачистени данни (които са въведени коректно в системата)  се копират в специална база, която реплицира с главния сървър, на който се хоства интернет страницата на Окръжен съд. Дежурните съдебни секретари проверяват и отстраняват грешки и пропуски вследствие на автоматичното зачистване и маркират отметка Публикувай.

Чл. 12.  При проверяването и отстраняването на грешки и пропуски от автоматичното зачистване следва да се:

обезличават имена, ЕГН и адреси на физическите лица, както и  всички признаци, свързани с физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна, социална или друга идентичност на лицето, които въпреки инициализирането на имената на лицата биха могли да способстват идентифицирането на физическите лица.

 спазва Закона за защита на личните данни (лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци)

и Закона за защита на класифицираната информация (класифицирана информация по смисъла на този закон е информацията, представляваща държавна или служебна тайна, както и чуждестранната класифицирана информация).

Чл. 13. По чл.4 и чл. 5 от Правилата, при нужда от конкретна преценка относно публикуване на съдебен акт, служителите искат становище от съдията-докладчик, относно необходимостта от публикуване и съдържанието на публикувания съдебен акт.

Чл. 14.  В 16.00 часа на всеки работен ден, Р. Тодорова – съдебен секретар да  прави контролен преглед на публикуваните за деня актове.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Правилата  влизат в сила от 01.11.2009г.

 

§ 2. Правилата се издават на основание чл. 64. от Закона за съдебната власт и решение на ВСС, взето с протокол № 42 от 29.10.2009г.

 § 3. Съдебният администратор да допълни в длъжностните характеристики на съдебните секретари задълженията за подготовката на актовете в електронна форма, които подлежат на публикуване, с оглед спазване на посочените по-горе ограничения, както и разпределение на работата относно процеса на публикуване и контрола за осъществяването му.гр. Смолян, бул. България 16, тел.: 0301/ 62812, 60401, факс: 0301/62302  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР