С Окръжен съд
МОЛЯН
 Бързи 
Връзки
Ok
Окръжен съд - Смолян
Компетентност
Структура
Банкови сметки
Контакти
Доклади и декларации
Съдебни актове
Правила за публикуването на съдебните актове
Постановени съдебни актове
Централен уеб базиран интерфейс за публ. на съд. актове
Електронни услуги
Електронен портал
Насрочени дела
Новини
Информационен бюлетин
Обявления за публична продан
Частни съд. изпълнители
Държавни съд. изпълнители
Обяви
Профил на купувача
Вещи лица
Административен съд - гр. Смолян
Районен съд - гр. Девин
Районен съд - гр. Златоград
Районен съд - гр. Мадан
Районен съд - гр. Смолян
Районен съд - гр. Чепеларе
 Окръжен съд - Смолян  
 Окръжен съд Смолян

През м. септември 2000 г. Окръжен съд – Смолян става един от първите съдилища-модели в България. Програмата за съдилища-модели в България е създадена през 2000 г. от Проекта за развитие на съдебната система към Американката агенция за международно развитие.

        Главната цел на програмата за съдилища-модели на Проекта за развитие на съдебната система към Американската агенция за международно развитие е да се подобри правораздаването и по този начин да се спомогне за повишаване на общественото доверие в съдебната система. Всеки съд-модел служи за образец при разпространяване на челния опит в българската съдебна система.

        Съд-модел е съд, който притежава следните характеристики:

е съд, който притежава следните характеристики:

 Достъп до правосъдие

 Експедитивност и своевременност

 Равенство, справедливост и честност

 Независимост и отчетност

 Непрекъснато усъвършенстване

 Обществено доверие

        За придобиването на тези характеристики, съдът-модел се нуждае от следните компоненти:

- Етично, добре обучено ръководство, което участва активно в процеса на подобряване работата на съда;

- Политика, която осигурява качествен достъп на обществеността;

- Висок професионализъм на съдиите и съдебните служители;

- Качествено управление на съда;

- Открит и ефективен процес на работа, който минимизира забавянето на делата, улеснява делопотока и максимизира работата на всеки работещ в съда;

- Система за непрекъснато повишаване на квалификацията чрез обучение и обмен на информация.гр. Смолян, бул. България 16, тел.: 0301/ 62812, 60401, факс: 0301/62302  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР