С Окръжен съд
МОЛЯН
 Бързи 
Връзки
Ok
Окръжен съд - Смолян
Компетентност
Структура
Банкови сметки
Контакти
Доклади и декларации
Съдебни актове
Правила за публикуването на съдебните актове
Постановени съдебни актове
Централен уеб базиран интерфейс за публ. на съд. актове
Електронни услуги
Електронен портал
Насрочени дела
Новини
Информационен бюлетин
Обявления за публична продан
Частни съд. изпълнители
Държавни съд. изпълнители
Обяви
Профил на купувача
Вещи лица
Административен съд - гр. Смолян
Районен съд - гр. Девин
Районен съд - гр. Златоград
Районен съд - гр. Мадан
Районен съд - гр. Смолян
Районен съд - гр. Чепеларе
 Съдебни актове  
 Указания за достъп до публикуваните съдебни актове

Съдебните актове,  постановени от Окръжен съд - Смолян, се публикуват на основание чл. 64 от Закона за съдебната власт, при спазване на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.
 
Номерът на делото се състои от последователно обозначени: номер на годината; специфичния номер на съда; номер, обозначаващ характера на делото; петцифрен пореден номер на делото.
Пример: 20105400500123
2010 - номер на годината, в която е образувано делото;
540 - специфичен номер на съда според Единен информационен код на съдилищата в Република България. За Окръжен съд - Смолян кодът е 540;
05 - номер, обозначаващ характера на делото според Приложение 1;
00142 - петцифрен пореден номер на делото;     Приложение 1
 Номер     Характер на делото
01     Първоинстанционно гражданско дело
02     Първоинстанционно наказателно дело
05     Въззивно гражданско дело
06     Въззивно наказателно дело
07     Административно дело
08    Фирмено дело
09    Търговско дело
В секцията "Постановени съдебни актове" може да намерите публикувания съдебен акт в хронологичен ред - година, месец, дата.
В секцията "Търсене на дело" е нужно да уточните тип (характер) на делото, година на образуване на делото и поредния номер на делото.
Например: тип на делото - въззивно гражданско, година - 2010, № на делото - 142.
При постановен акт по делото ще има препратка, например - Решение № 101, дата: 06.04.2010 г.
В секцията "График на заседанията" може да проверите календара на насрочените заседания. Ако в колоната "Отменено" има 1 - заседанието за тази дата е отменено.

гр. Смолян, бул. България 16, тел.: 0301/ 62812, 60401, факс: 0301/62302  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР